ВИТЯГ З  П Р О Т О К О ЛУ

звітування директора Агайманської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

від 14.06.2019  р.

 

Присутні: члени батьківського комітету, ради школи та педагогічного колективу (24 особи)

 

 Порядок  денний

1. Вибори голови та секретаря зборів.

  2. Обрання лічильної комісії та форми голосування.

3. Звітування керівника школи про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі, ужиті керівником заходи щодо зміцнення матеріально–технічної бази школи, залучення додаткових джерел фінансування  та їх використання, ужиті заходи  щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з громадськими організаціями.

 СЛУХАЛИ:

         Інформацію директора школи Єльцову Раїсу Михайлівну  про Примірне положення про порядок звітування керівників загальноосвітніх навчальних закладів перед колективом та громадськістю. Директор школи нагадала  присутнім склад ради школи, яка згідно із Статутом школи правочинна  приймати рішення по звіту директора школи. На зборах присутні 24 чоловіки, тому збори є правочинними. Директор школи запропонувала  обрати головою звітних зборів  школи  педагога-організатора Матійків Світлану Володимирівну.

          Матійків С.В., голова ради школи, запропонувала обрати секретарем зборів Соколенко С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головою зборів  Матійків С.В.

2. Обрати секретарем зборів   Соколенко С.В..

 

 СЛУХАЛИ:

        Матійків С.В. голову зборів, яка запропонувала присутнім обрати форму голосування за результатами звіту та запропонувати склад лічильної комісії.

 

УХВАЛИЛИ:

 

1. Обрати  форму таємного  голосування.

   2. Обрати наступний склад лічильної комісії – від вчительського колективу Куліш В.В., Тріщову І.М. від батьківського колективу Семенішину Н.Г.

 

СЛУХАЛИ:

          Виступ директора школи  Єльцової Р.М.. У своєму виступі директор школи зробила короткий огляд роботи школи, виходячи із програми розвитку навчального закладу. Також  Раїса Михайлівна  наголосила на актуальних проблемах життя школи, які потребують спільних зусиль для вирішення. Після звіту директор школи відповіла на ряд запитань.

Виступ додається.

 

ВИСТУПИЛИ:

         Матійків С.В. ,голова ради школи, яка проінформувала присутніх про залучення  батьківської громадськості  до управління діяльності навчального закладу.

         Тріщова Л.І., керівник МО природничо-математичного циклу, яка звернула  увагу  присутніх  про  підвищення у 2019-2020 навчальному році відповідальності батьків щодо відвідування учнями навчальних занять та посилення  у них мотивації до навчання.

 

СЛУХАЛИ:

        Голову звітних зборів Матійків С.В. , яка запропонувала прийняти участь у таємному голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності керівника школи Єльцової Р.М. упродовж 2018-2019 навчального року.  

        Тріщову І.М , голову лічильної комісії, яка  ознайомила  присутніх  з  результатами  таємного голосування.

Результати  таємного  голосування:

«Задовільно» - 17 голосів

«Незадовільно» - 7 голосів

 

УХВАЛИЛИ:

        1.Визнати за результатами голосування роботу директора  Агайманської ЗОШ І-ІІІ ступенів Єльцової Р.М.  задовільною.

 

 

Голова зборів                                    Матійків С.В.

 

 Секретар зборів                               Соколенко С.В.

Форма освіти - очна денна.

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

ПРОТОКОЛ

звітування директора Агайманської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

перед педагогічним колективом та громадськістю

від 14.06.2018 р.

 

ПРИСУТНІ: 26 чол.

представники трудового колективу – 22 вчителя;

батьківської громадськості – 4 чол..

Запрошені:- сільський голова

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.     Звітування  директора школи про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю  щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі, ужиті керівником заходи щодо зміцнення та  модернізації матеріально-технічної бази школи, залучення додаткових джерел фінансування та їх використання, ужиті заходи щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з громадськими організаціями.

Єльцова Р.М.  

2.     Виступ членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про діяльність директора школи Єльцової Р.М. щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

3.     Оцінювання діяльності директора школи шляхом таємного голосування членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради навчальних закладів за результатами звіту керівника.

 

Вибори голови та секретаря зборів.

Пропозиція: головою зборів  обрати заступника директора з НВР Бєляєву Людмилу Анатоліївну, секретарем – педагога організатора Матійків Світлану Володимирівну.

Результат голосування: одностайно.

 

СЛУХАЛИ: голову зборів Бєляєву Л.А., яка зазначила, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п.3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної мотивації.

 

1.     СЛУХАЛИ звіт директора школи Єльцової Р.М., в якому вона проаналізувала свою діяльність в 2017-2018 навчальному році в контексті роботи структурних підрозділів школи. (Звіт додається)

2.     Про діяльність Єльцової Р.М.  директора Агайманської ЗОШ зазначили члени педагогічного колективу Галкіна Л.В., Тріщова Л.І., голова ради школи Матійків С.В., представники батьківської громадськості Марушенко О.О.(голова батьківського комітету школи) та сільський голова Сушко В.М.

3.     СЛУХАЛИ:

     Голову загальних зборів Бєляєву Л.А., яка запропонувала прийняти участь у таємному голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності директора школи Єльцової Р.М. упродовж 2017-2018 навчального року.

4.     СЛУХАЛИ:

      Голову лічильної комісії  Марушенка О.О.. про результати таємного голосування.

 Результати таємного голосування (за кількістю зданих бюлетенів):

     «задовільно» - 20 голосів

     «незадовільно» - 6 голосів

     «зіпсовано» - 0

УХВАЛИЛИ:

1.     Визнати роботу директора Агайманської ЗОШ І-ІІІ ступенів Єльцової Р.М. задовільною.

2.     Довести рішення загальних зборів до відома відділу освіти Іванівської районної ради у п’ятиденний строк (до 20.06. 2018 р.)

 

Голова зборів                                              Л.А.Бєляєва

Секретар  зборів                                          С.В.Матійків

 

 

 

=======================================================================
Статут_закладу_освіти.PDF
Adobe Acrobat Document 588.9 KB
===========================================================
Структура та органи управління закладу о
Adobe Acrobat Document 321.3 KB
=====================================================================
Матеріально-технічне_забезпечення_заклад
Adobe Acrobat Document 493.5 KB
=====================================================================
результати_моніторингу_якості_освіти.PDF
Adobe Acrobat Document 375.3 KB
===============================================================
Освітні_програми__що_реалізуються_в_закл
Adobe Acrobat Document 226.3 KB
===========================================================
Територія_обслуговування__закріплена_за_
Adobe Acrobat Document 159.4 KB
==============================================================
Умови_доступності_для_навчання_осіб_з_ос
Adobe Acrobat Document 242.8 KB
==============================================================
Перелік_додаткових_освітніх_послуг.PDF
Adobe Acrobat Document 235.6 KB
==============================================================
Звіт_про_використання_позабюджетних_кошт
Adobe Acrobat Document 239.4 KB

=============================

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Категорія

Посада

Освіта

1.

Єльцова Раїса Михайлівна

І

Директор, учитель зарубіжної  літератури

вища

2.

Бєляєва Людмила Анатоліївна

І

Заступник директора  з НВР, учитель основ здоров’я, природо- знавства, хімії, образотворчого мистецтва

вища

3.

Соколенко Світлана Вікторівна

І

Заступник директора  з ВР, учитель географії, економіки

вища

4.

Матійків Світлана Володимирівна

-

Педагог-організатор, учитель математики, музики

вища

5.

Галкіна Людмила Василівна

ст..вчитель

учитель початкових класів

с/спец

6.

Дяконенко Інна Дмитрівна

І

учитель початкових класів

вища

7.

Володіна   Ірина Леонідівна

спеціаліст

учитель початкових класів

вища

8.

Бруштеля Олена Володимирівна

І

учитель початкових класів

вища

9.

Середняк Юлія Олександрівна

спеціаліст

учитель української мови і літератури, англійської мови

вища

10.

Куліш  Вітала 

Василівна

І

учитель англійської мови, географії

вища

11.

Тріщова Ірина Миколаївна

І

учитель історії, правознавства, художньої культури, мистецтва, «Людина і світ», зарубіжної літератури

вища

12.

Любченко Ірина Анатоліївна

спеціаліст

учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури

вища

13.

Сілін Геннадій Володимирович

І

учитель хімії, математики

вища

14.

Погрібний Артем Олегович

спеціаліст

учитель фізичної культури, інформатики, трудового навчання, технології

вища

15.

Тріщова   Людмила  Ігнатівна

вища

учитель фізики і астрономії,  математики, трудового навчання

вища

16.

Тріщов Владислав Володимирович

І

читель біології, основ здоров’я, екології, інформатики

вища

17

Володін  Леонід Семенович

-

учитель фізичної культури, Захисту Вітчизни

с/спец

 

 

Мова освітнього процесу

                 Мова освітнього процесу – українська.

 

 ================================================================

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

 

                 Наразі вакантні посади  відсутні

=======================================

Правила прийому до закладу

Правила прийому дітей до 1 класу закладу загальної середньої освіти

1. Зарахування учнів до 1 класу закладу загальної середньої освіти здійснюється на безконкурсній основі.

2. Адміністрація навчального закладу зобов’язана вжити заходів для ознайомлення батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу загальної середньої освіти, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка .

4. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи:

 - заяву на ім'я директора школи;

 - копію свідоцтва про народження дитини;

-  медичну картку встановленого зразка.

      До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного  навчання.

        Для зарахування учня до 10 (11) класу подаються наступні документи:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;                               

- копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка встановленого зразка;

- документ про відповідний рівень освіти

Документи, які необхідні для переводу з іншої школи:

- заява батьків,

- копія свідоцтва про народження дитини,

- паспорт одного з батьків,

- особова справа учня (учениці),

- медична картка

 

 

 

Боковая панель

Контакти:

 с.Агаймани,                  вул. Українська, 2

 Тел.: 2-81-40

 email:  frunzechool@meta.ua